Trong
Addicks / Barker

Liên hệ với chúng tôi

Để chúng tôi xem xét đầy đủ khiếu nại của bạn, vui lòng cung cấp thêm thông tin về tình huống của bạn bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới.

Xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận bồi thường hay không

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Luật sư chịu trách nhiệm về nội dung của trang web này là Charles W. Irvine. Hiệu suất trong quá khứ không phải là sự đảm bảo cho kết quả trong tương lai. 

Sử dụng trang web này và / hoặc gửi biểu mẫu liên hệ không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng giữa bạn và Irvine & Conner PLLC hoặc Burns Charest LLP. Nội dung trên trang web này là dành cho mục đích thông tin và không nhằm mục đích, cũng không nên được coi là tư vấn pháp lý. 

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đang yêu cầu công ty điều tra và, có khả năng, theo đuổi các khiếu nại của bạn. Cho đến khi bạn nhận được một bản sao có chữ ký từ công ty, chúng tôi không đại diện cho bạn.