Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Đặt ngày dùng thử

Phiên tòa xét xử trách nhiệm pháp lý ngược dòng Harvey: 6-17 tháng 5 tại Houston tại Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Nam Texas. Đặt lịch trình: https://www.scribd.com/document/399613614/2019-02-13-Upstream-Addicks-Doc-202-Amended-Scheduling-Order