Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Nguyên đơn thượng nguồn WIN xét xử trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện Harvey Flood

Xin chúc mừng các nguyên đơn thượng nguồn Harvey!!! Tòa án Khiếu nại Liên bang đã phán quyết rằng Harvey Upstream Flooding cấu thành một vụ lấy và Chính phủ phải chịu trách nhiệm về thương tích.