Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Cuộc họp cộng đồng lưu vực hồ chứa Addicks

Cuộc họp của Quận Kiểm soát Lũ lụt Quận Harris — Thứ Năm, ngày 21 tháng 6, 6-8 giờ tối

Đọc thêm tại đây: https://communityimpact.com/houston/katy/city-county/2018/06/14/harris-county-to-begins-holding-community-engagement-meetings-to-obtain-feedback-on-2-5b-bond-package-priorities/