Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

Đa số ủng hộ trái phiếu Harvey Flood được đề xuất

Năm mươi lăm phần trăm cư dân Quận Harris được khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho trái phiếu kiểm soát lũ lụt trị giá 2.5 tỷ đô la được đề xuất của quận. Đọc thêm tại đây: https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/politics/elections/2018/08/06/298951/solid-majority-favors-proposed-harvey-flood-bond-uh-survey-finds/