Trong
Addicks / Barker

Cập nhật trường hợp

NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN

Vào ngày 15 tháng 9 năm 2017, một vụ kiện tập thể đã được đệ trình thay mặt cho tất cả các chủ nhà nằm trong các hồ chứa thiết kế tối đa của Addicks và Barker Reservoirs. Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Columbia và đã được giao cho Thẩm phán Patricia E. Campbell-Smith. Hoa Kỳ sẽ có 60 ngày sau khi phục vụ để nộp câu trả lời hoặc lời cầu xin đáp ứng khác.